忆帝京(薄衾小枕凉天气)拼音版

作者:柳永 朝代:宋朝
忆帝京(薄衾小枕凉天气)原文

【忆帝京】 

薄衾小枕凉天气,乍觉别离滋味。 展转数寒更,起了还重睡。 毕竟不成眠,一夜长如岁。 

也拟待、却回征辔; 又争奈、已成行计。 万种思量,多方开解,只恁寂寞厌厌地。 系我一生心,负你千行泪。

忆帝京(薄衾小枕凉天气)拼音版

【yì dì jīng 】 

báo qīn xiǎo zhěn liáng tiān qì ,zhà jiào bié lí zī wèi 。 zhǎn zhuǎn shù hán gèng ,qǐ le hái zhòng shuì 。 bì jìng bú chéng mián ,yī yè zhǎng rú suì 。 

yě nǐ dài 、què huí zhēng pèi ; yòu zhēng nài 、yǐ chéng háng jì 。 wàn zhǒng sī liàng ,duō fāng kāi jiě ,zhī nín jì mò yàn yàn dì 。 xì wǒ yī shēng xīn ,fù nǐ qiān háng lèi 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

柳永的诗词大全 柳永的代表作 写过的诗词

《婆罗门令(双调)》 《御街行(圣寿·二之一·双调)》 《定风波·自春来》 《倾杯乐(散水调)》 《迷仙引(才过笄年)》 《昼夜乐(二之二·中吕宫)》 《愁蕊香引(小石调)》 《红窗迥·小园东》 《卜算子(歇指调)》 《凤衔杯(二之二·大石调)》 《少年游(十之八·林钟商)》 《木兰花慢·拆桐花烂熳》 《迷神引(仙吕调)》 《燕归梁(中吕调)》 《红窗听(仙吕调)》 《雨霖铃·寒蝉凄切》 《八六子(平调)》 《木兰花(柳枝·三之三·林钟商)》 《双声子·晚天萧索》 《佳人醉(双调)》 《竹马子(仙吕调)》 《洞仙歌》 《西施(三之一·仙吕调)》 《木兰花慢·拆桐花烂漫》 《倾杯(大石调)》 《甘草子·秋暮》 《玉女摇仙佩·佳人》 《望海潮·东南形胜》 《安公子(远岸收残雨)》 《永遇乐(二之二·歇指调)》 《尾犯(夜雨滴空阶)》 《法曲第二(小石调)》 《十二时(秋夜)》 《少年游(十之四·林钟商)》 《减字木兰花(仙吕调)》 《西施(三之二·仙吕调)》 《笛家弄(花发西园)》 《柳腰轻(中吕宫)》 《迷神引(一叶扁舟轻帆卷)》 《夜半乐·冻云黯淡天气》 《送征衣·过韶阳》 《鹧鸪天·吹破残烟入夜风》 《凤衔杯(二之一·大石调)》 《诉衷情近(二之一·林钟商)》 《离别难(中吕调)》 《过涧歇近(中吕调)》 《笛家弄(仙吕宫)》 《少年游(十之六·林钟商)》 《木兰花慢·拆桐花烂漫》 《木兰花(四之三·林钟商)》 《巫山一段云(五之五·双调)》 《破阵乐·露花倒影》 《定风波·自春来》 《巫山一段云(五之二·双调)》 《菊花新(中吕调)》 《迷神引(中吕词)》 《郭郎儿近拍(仙吕调)》 《少年游(十之九·林钟商)》 《剔银灯(仙吕调)》 《迷仙引·才过笄年》 《夏云峰(歇指调)》 《彩云归·蘅皋向晚舣轻航》 《玉蝴蝶·望处雨收云断》 《安公子·远岸收残雨》 《瑞鹧鸪(吴会风流)》 《望远行(仙吕调)》 《荔枝香(歇指调)》 《破阵乐·露花倒影》 《斗百花(三之二)》 《望海潮·东南形胜》 《六么令(仙吕调)》 《尾犯·夜雨滴空阶》 《内家娇(林钟商)》 《八声甘州·对潇潇暮雨洒江天》 《女冠子·淡烟飘薄》 《轮台子(中吕调)》 《合欢带(林钟商)》 《引驾行(红尘紫陌)》 《玉蝴蝶·望处雨收云断》 《甘草子(秋暮,乱洒衰荷)》 《甘草子·秋暮》 《秋夜月·当初聚散》 《木兰花(四之二·林钟商)》 《少年游·参差烟树灞陵桥》 《玉楼春(阆风歧路连银阙)》 《迎新春(大石调)》 《木兰花(海棠·三之二·林钟商)》 《玉楼春(五之三·大石调)》 《瑞鹧鸪(二之一)》 《戚氏(晚秋天)》 《鹤冲天·黄金榜上》 《尉迟杯(双调)》 《浪淘沙慢·梦觉透窗风一线》 《临江仙引·渡口》 《看花回(二之一·大石调)》 《集贤宾(林钟商)》 《斗百花(飒飒霜飘鸳瓦)》 《抛球乐(林钟商)》 《浪淘沙令(歇指调)》 《满江红(四之一·仙吕调)》

忆帝京(薄衾小枕凉天气)忆帝京

这首《忆帝京》是柳永抒写离别相思的系列词作之一。这首词纯用口语白描来表现男女双方的内心感受,艺术表现手法新颖别致。是柳永同类作品中较有特色的一首。 起句写初秋天气逐渐凉了。“薄衾”,是由于天气虽凉却还没有冷;从“小枕”看,词中人此时还拥衾独卧,于是“ 乍觉别离滋味 ”。“乍觉”,是初觉,刚觉,由于被某种事物触动,一下引起了感情的波澜 。接下来作者将“别离滋味”作了具体的描述:“展转数寒更 ,起了还重睡 ”。空床展转,夜不能寐;希望睡去,是由于梦中也许还可以解愁。默默地计算着更次 ,可是仍不能入睡,起床后,又躺下来。 区区数笔把相思者床头展转腾挪,忽睡忽起,不知如何是好的情状,毫不掩饰地表达出来了。“毕竟不成眠 ”,是对前两句含意的补充 。“毕竟”两字有终于、到底、无论如何等意思。接着“一夜长如岁”一句巧妙地化用了《诗径·王风·采葛 》中“ 一日不见,如三岁兮”的句意,但语句更为凝炼,感情更为深沉。这几句把“ 别离滋味 ”如话家常一样摊现开来,在质朴无华的词句里,蕴含着炽烈的生活热情。 词的下片转而写游子思归,表现了游子在理智与感情发生冲突复杂的内心体验 。“ 也拟待、却回征辔”,至此可以知道,这位薄衾小枕不成眠的人,离开他所爱的人没有多久 ,可能是早晨才分手 ,便为“别离滋味”所苦了。此刻当他无论如何都难遣离情的时候,心里不由得涌起另一个念头:唉,不如掉转马头回去吧。“也拟待”,这是万般无奈后的心理活动。可是,“又争奈、已成行计”意思是说,已经踏上征程,又怎么能再返回原地呢?归又归不得,行又不愿行,结果仍只好“万种思量,多方开解”,但出路自然找不到,便只能“寂寞厌厌地”,百无聊赖地过下去了。最后两句“系我一生心,负你千行泪”包含着多么沉挚的感情 :我对你一生一世也不会忘记,但看来事情只能如此,也只应如此,虽如此,却仍不能相见,那么必然是“负你千行泪”了。这一句恰到好处地总结了全词彼此相思的意脉,突出了以“我”为中心的怀人主旨。

忆帝京(薄衾小枕凉天气)赏析

这首《忆帝京》是柳永抒写离别相思的系列词作之一。这首词纯用口语白描来表现男女双方的内心感受,艺术表现手法新颖别致。是柳永同类作品中较有特色的一首。 起句写初秋天气逐渐凉了。“薄衾”,是由于天气虽凉却还没有冷;从“小枕”看,词中人此时还拥衾独卧,于是“乍觉别离滋味”。“乍觉”,是初觉,刚觉,由于被某种事物触动,一下引起了感情的波澜。接下来作者将“别离滋味”作了具体的描述:“展转数寒更,起了还重睡”。空床展转,夜不能寐;希望睡去,是由于梦中也许还可以解愁。默默地计算着更次,可是仍不能入睡,起床后,又躺下来。
区区数笔把相思者床头展转腾挪,忽睡忽起,不知如何是好的情状,毫不掩饰地表达出来了。“毕竟不成眠”,是对前两句含意的补充。“毕竟”两字有终于、到底、无论如何等意思。接着“一夜长如岁”一句巧妙地化用了《径·王风·采葛》中“一日不见,如三岁兮”的句意,但语句更为凝炼,感情更为深沉。这几句把“别离滋味”如话家常一样摊现开来,质朴无华的词句里,蕴含着炽烈的生活热情。
词的下片转而写游子思归,表现了游子理智与感情发生冲突复杂的内心体验。“也拟待、却回征辔”,至此可以知道,这位薄衾小枕不成眠的人,离开他所爱的人没有多久,可能是早晨才分手,便为“别离滋味”所苦了。此刻当他无论如何都难遣离情的时候,心里不由得涌起另一个念头:唉,不如掉转马头回去吧。“也拟待”,这是万般无奈后的心理活动。可是,“又争奈、已成行计”意思是说,已经踏上征程,又怎么能再返回原地呢?归又归不得,行又不愿行,结果仍只好“万种思量,多方开解”,但出路自然找不到,便只能“寂寞厌厌地”,百无聊赖地过下去了。最后两句“系我一生心,负你千行泪”包含着多么沉挚的感情:我对你一生一世也不会忘记,但看来事情只能如此,也只应如此,虽如此,却仍不能相见,那么必然是“负你千行泪”了。这一句恰到好处地总结了全词彼此相思的意脉,突出了以“我”为中心的怀人主旨。

忆帝京(薄衾小枕凉天气)赏析二

柳永这首词和他的其他词一样,文字通俗,篇幅短小,却为何能把这“别离滋味”表达得如此荡气回肠呢?当然,除了词人的“真情实感”外,关键是词人抓住了常人生活中最熟悉的“展转”“不成眠”的情状和“多方开解”“不了了之”的无奈,并将这“情状”和“无奈”加以铺陈、渲染,使看客在这些“共同经验”的“刺激”、“触动”下,感同身受,共鸣不已。
薄被孤枕感到好清冷,顿觉有种难以名状的离别滋味涌上心头。辗转反侧地细数着寒夜里那敲更声次,起来了又重新睡下,反复折腾终究不能入睡,一夜如同一年那样漫长。
也曾打算勒马再返回,无奈,为了生计功名已动身上路,又怎么能就这样无功而回呢?千万次的思念,总是想尽多种方法加以开导解释,最后只能就这样寂寞无聊地不了了之。我将一生一世地把你系在我心上,却辜负了你那流不尽的伤心泪!

柳永简介

柳永(987?─1055后)原名三变,字景庄,后改名永,字耆卿。排行第七,人称「柳」,祖籍河东(今山西永济),徙居崇安(今福建)。祖父柳崇,以儒学名,父柳宜,曾仕南唐,为监察御史,入宋后授沂州费县令,官终工部侍郎。永少时流连于汴京,在秦楼楚馆中恣情游宴。后曾西游成都、京兆,遍历荆湖、吴越。景祐元年(1034)登进士第,历任睦州团练推官、馀杭令、定海晓峰盐场监官、泗州判官、太常博士,终官屯田员外郎,世称「柳屯田」。为人放荡不羁,终身潦倒。晚年流落不偶,卒于润州(今江苏镇江)。身后很凄凉,由歌女们聚资营葬。《宋史》无传,事迹散见笔记、方志。善为诗文,「皆不传于世,独以乐章脍灸人口」(《清波杂志》卷八)。所著《乐章集》凡一百五十馀曲。其词自成一派,世称「屯田蹊径」、「柳氏家法」。《避暑录话》卷三记西夏归朝官语:「凡有井水饮处,即能歌柳词」可见柳词影响之大。其词对后世词家及金元戏曲、明清小说有重大影响。词集名《乐章词》,主要内容描写歌妓舞女的生活和思想,抒发自己的不平和牢骚以及羁旅行役之苦、离别怀人之情。都市的风物之美、社会的富庶在词中也得到突出的表现。如描写杭州风光的《望海潮》,相传金主完颜亮读到「重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,十里荷花。」之句,「遂起投鞭渡江之志。」在为歌女们写作的词篇中,表现了对她们的同情,唱出了她们的心声。在这类词中,也有一些庸俗的内容和颓废的情调。艺术成就最高的是羁旅行役之作。《雨霖铃》、《八声甘州》是这方面的代表作,融情入景,有点有染,感人至深。同时,赋予身世之叹和浓重的伤感情调,为人们千古传诵。柳永是北宋第一个专力写词的作家,在词的发展史上有着突出的贡献。首先,他始衍慢词。运用铺叙、渲染等手法,扩大了词的容量。其次,以俚语、俗语入词,呈现口语化的特色。同时,在艺术上运用传统的情景交融、点染等手法,又善于化用前人诗句入词,使词作韵味隽永、深婉含蓄。由于在题材和艺术上都有创新,所以流传很广。甚至连西夏也「凡有井水饮处,即能歌柳词」。有《乐章集》传世,存词210多首,按宫调编次,共16个宫调150个词调,这说明柳永的作品不仅是词集而且是可以入乐演唱的唱本,故名《乐章集》。
离别 婉约 相思 游子

本文提供忆帝京(薄衾小枕凉天气)原文,忆帝京(薄衾小枕凉天气)翻译,忆帝京(薄衾小枕凉天气)赏析,忆帝京(薄衾小枕凉天气)拼音版,柳永简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/1604.html