夜半乐·冻云黯淡天气拼音版

作者:柳永 朝代:宋朝
夜半乐·冻云黯淡天气原文
冻云黯淡天气,扁舟一叶,乘兴离江渚。渡万壑千岩,越溪深处。怒涛渐息,樵风乍起,更闻商旅相呼。片帆高举。泛画鹢、翩翩过南浦。
望中酒旆闪闪,一簇烟村,数行霜树。残日下,渔人鸣榔归去。败荷零落,衰杨掩映,岸边两两三三,浣沙游女。避行客、含羞笑相语。
到此因念,绣阁轻抛,浪萍难驻。叹后约丁宁竟何据。惨离怀,空恨岁晚归期阻。凝泪眼、杳杳神京路。断鸿声远长天暮。
夜半乐·冻云黯淡天气拼音版
dòng yún àn dàn tiān qì ,biǎn zhōu yī yè ,chéng xìng lí jiāng zhǔ 。dù wàn hè qiān yán ,yuè xī shēn chù 。nù tāo jiàn xī ,qiáo fēng zhà qǐ ,gèng wén shāng lǚ xiàng hū 。piàn fān gāo jǔ 。fàn huà yì 、piān piān guò nán pǔ 。
wàng zhōng jiǔ pèi shǎn shǎn ,yī cù yān cūn ,shù háng shuāng shù 。cán rì xià ,yú rén míng láng guī qù 。bài hé líng luò ,shuāi yáng yǎn yìng ,àn biān liǎng liǎng sān sān ,huàn shā yóu nǚ 。bì háng kè 、hán xiū xiào xiàng yǔ 。
dào cǐ yīn niàn ,xiù gé qīng pāo ,làng píng nán zhù 。tàn hòu yuē dīng níng jìng hé jù 。cǎn lí huái ,kōng hèn suì wǎn guī qī zǔ 。níng lèi yǎn 、yǎo yǎo shén jīng lù 。duàn hóng shēng yuǎn zhǎng tiān mù 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

柳永的诗词大全 柳永的代表作 写过的诗词

《雨霖铃·寒蝉凄切》 《夜半乐·冻云黯淡天气》 《轮台子(中吕调)》 《抛球乐(林钟商)》 《尾犯(林钟商)》 《瑞鹧鸪(二之一)》 《雪梅香(景萧索)》 《清平乐(越调)》 《少年游·参差烟树灞陵桥》 《驻马听(凤枕鸾帷)》 《少年游(十之四·林钟商)》 《归去来(中吕调)》 《宣清(林钟商)》 《柳初新(大石调)》 《尾犯·夜雨滴空阶》 《昼夜乐(洞房记得初相遇)》 《八声甘州(对潇潇暮雨洒江天)》 《玉蝴蝶·望处雨收云断》 《凤归云(林钟商)》 《木兰花慢(三之一·南吕调)》 《婆罗门令(双调)》 《临江仙(仙吕调)》 《忆帝京·薄衾小枕凉天气》 《佳人醉(暮景萧萧雨霁)》 《雪梅香·景萧索》 《定风波(自春来、惨绿愁红)》 《望远行(仙吕调)》 《西施(三之三·仙吕调)》 《木兰花慢·拆桐花烂熳》 《鹧鸪天·吹破残烟入夜风》 《斗百花(满搦宫腰纤细)》 《木兰花(四之一·林钟商)》 《定风波(伫立长堤)》 《木兰花慢(拆桐花烂熳)》 《倾杯乐(散水调)》 《戚氏(晚秋天)》 《女冠子(夏景)》 《早梅芳(海霞红)》 《玉楼春(阆风歧路连银阙)》 《六么令(仙吕调)》 《采莲令(月华收、云淡霜天曙)》 《女冠子·淡烟飘薄》 《如鱼水(二之一·仙吕调)》 《两同心(二之二·大石调)》 《满江红(四之三·仙吕调)》 《正宫》 《洞仙歌》 《巫山一段云(五之三·双调)》 《蝶恋花·伫倚危楼风细细》 《诉衷情近(雨晴气爽)》 《金蕉叶(厌厌夜饮平阳第)》 《剔银灯(仙吕调)》 《安公子(二之二·般涉调)》 《迎春乐(林钟商)》 《柳腰轻(中吕宫)》 《倾杯乐(大石调)》 《斗百花(三之二)》 《定风波(双调)》 《迷仙引(才过笄年)》 《西江月(中吕宫)》 《洞仙歌(中吕调)》 《郭郎儿近拍(仙吕调)》 《望海潮(东南形胜)》 《塞孤(般涉调)》 《瑞鹧鸪(二之二·南吕调)》 《木兰花(四之四·林钟商)》 《斗百花(飒飒霜飘鸳瓦)》 《安公子·远岸收残雨》 《佳人醉(双调)》 《诉衷情近(二之二·林钟商)》 《祭天神(歇指调)》 《采莲令·月华收》 《玉楼春(星闱上笏金章贵)》 《凤衔杯(二之二·大石调)》 《西平乐(小石调)》 《昼夜乐·洞房记得初相遇》 《醉蓬莱(林钟商)》 《竹马子(仙吕调)》 《巫山一段云(五之二·双调)》 《玉女摇仙佩·佳人》 《法曲献仙音(小石调)》 《木兰花慢(三之三·南吕调)》 《定风波·自春来》 《甘草子(秋暮,乱洒衰荷)》 《御街行(二之二·双调)》 《玉蝴蝶(重阳·五之五·仙吕调)》 《破阵乐·露花倒影》 《瑞鹧鸪(二之二)》 《征部乐(雅欢幽会)》 《曲玉管(大石调)》 《凤栖梧(三之一·小石调)》 《尾犯·夜雨滴空阶》 《玉蝴蝶(五之四·仙吕调)》 《满江红(暮雨初收)》 《迷仙引·才过笄年》 《木兰花(海棠·三之二·林钟商)》 《洞仙歌(仙吕调)》 《玉山枕(仙吕调)》 《鹤冲天·黄金榜上》 《黄莺儿·园林晴昼春谁主》

夜半乐·冻云黯淡天气注释

⑴冻云:冬天浓重聚积的云。⑵扁舟:小船。⑶万壑千岩:出自《世说新语·言语》:顾恺之自会稽归来,盛赞那里的山川之美,说:”千岩竞秀,万壑争流。“这里指千山万水。⑷越溪:泛指越地的溪流。⑸樵风:顺风。⑹鹢(yì):泛舟。鹢是古书上说的一种水鸟,不怕风暴,善于飞翔。古时船家常在船头画泛画鹢首以图吉利。⑺望中:在视野里。⑻酒旆:酒店用来招引顾客的旗幌。⑼鸣榔:用木棍敲击船舷,以惊鱼入网。⑽浣纱游女:水边洗衣劳作的农家女子。⑾因:这里是”于是“,”就“的意思。⑿绣阁轻抛:轻易抛弃了偎红倚翠的生活。⒀浪萍难驻:漂泊漫游如浪中浮萍一样行踪无定。⒁后约:约定以后相间的日期。⒂杳杳:遥远的意思。神京:指都城汴京。⒃断鸿:失群的孤雁。

夜半乐·冻云黯淡天气鉴赏

  上片首句点明时令,交待出发时的天气。“冻云”句说明已届初冬,天公似酿雪,显得天色黯淡。“扁舟”二句写到自身,以“黯淡”的背景,反衬自己乘一叶扁舟驶离江渚时极高的兴致。“乘兴”二字是首叠的主眼,从“离江渚”开始,直到“过南浦”,词人一直保持着饱满的游兴。“渡万壑”二句,概括交待了很长的一段路程,给人以“轻舟已过万重山”的轻快感觉。“怒涛”四句,写扁舟继续前行时的所见所闻。此时已从万壑千岩的深处出来,到了比较热闹的开阔江面上,浪头渐小,吹起顺风,听见过往经商办事的船客彼此高兴地打招呼,船只高高地扯起了风帆。“片帆高举”是写实,也可想象出词人顺风扬帆时独立船头、怡然自乐的情状。“泛画鹢”的“鹢”,是一种水鸟,古代常画鹢于船头,这里以“画鹢”代指舟船。“翩翩”,轻快的样子。“南浦”,南岸的水边。“翩翩”遥应“乘兴”,既写舟行的轻快,也是心情轻快的写照。从整个上片来看,柳永当时的心情是轻松愉快的。

  中片写舟中所见,所有景物都“望中”生发,时间是“过南浦”以后,已届傍晚,地点从溪山深处转到了南浦以下的江村。词人乘兴扬帆翩翩而行,饶有兴味地观赏着展现眼前的风光。“望中”三句写岸上,只见高挑的酒帘风中闪动,烟霭朦胧中隐约可见有一处村落,其间点缀着几排霜树。“残日”句转写江中,渔人用木棒敲击船舷的声音把词人的注意力吸引了过来,发现残日映照的江面上,渔人“鸣榔归去”。接下来却见,浅水滩头,芰荷零落;临水岸边,杨柳只剩下光秃秃的枝条;透过掩映的柳枝,看得见岸边一小群浣纱归来的女子。“浣纱游女”是词人描写的重点,他工笔细描她们“避行客、含羞笑相语”的神情举止。眼前这三三两两浣纱游女,触动并唤醒了词人沉埋心底的种种思绪,顿生羁旅行役的感慨,真所谓因触目而惊心。整个中片承上启下,与下片存着内的有机联系。

  下片由景入情,写的是去国离乡的感慨,用“到此因念”四个字展开。“此”字直承二叠末的写景,“念”字引出此叠的离愁别恨。“绣阁轻抛”,后悔当初轻率离家:“浪萍难驻”,慨叹此时浪迹他乡。将离家称为“抛”,更“抛”前着一“轻”字,后悔之意溢于言表;自比浮萍,又“萍”前安一“浪”字,对于眼下行踪不定的生活不满之情见于字间。最使词人感到凄楚的是后会难期。“叹后约”四句,便是从不同的角度抒写难以与亲人团聚的感慨。

  “叹后约”句遥当年别离时分,妻子殷勤叮咛,约定归期,而此时难以兑现。“惨离怀”二句一叹现时至岁暮,但还不能回家,因而只能空自遗憾;再叹目前自己离妻子寄身的京城汴梁,路途遥远,不易到达,只得“凝泪眼”而长望。结语“断鸿”句,重又由情回到景上,望神京而不见,映入眼帘的,唯有空阔长天,苍茫暮色,听到耳中的只有离群的孤雁渐去渐远的叫声。这一景色,境界浑涵,所显示的氛围,与词人的感情十分合拍。“断鸿”句所写的是情中之景,着重表现的是寄寓景物中的主观感受。下片把去国离乡的离愁和羁旅行役的苦况写得令人读来心神惨然。

  柳永词善于铺叙,上、中片写景,感情悠游不迫,笔调舒徐从容,由叙述转为描绘。描叙内容也从自然现象转到社会人事,整体上层次分明,铺排有序。末片抒情,感情汪洋恣肆,一发难收,笔调也变得急促起来,抒写了悔当初、恨现的感情;接着的几句,围绕着“别易会难”这一中心,作多角度的反复抒写。音韵上,从“叹后约”句开始,用韵转密,如促节繁弦,正好适应了硬咽语塞、一吐为快的抒情需要。写景,为抒情铺垫;徐缓,为急骤蓄势。通篇转承自然、浑若天成,体现了柳永长调的突出优点。

柳永简介

柳永(987?─1055后)原名三变,字景庄,后改名永,字耆卿。排行第七,人称「柳」,祖籍河东(今山西永济),徙居崇安(今福建)。祖父柳崇,以儒学名,父柳宜,曾仕南唐,为监察御史,入宋后授沂州费县令,官终工部侍郎。永少时流连于汴京,在秦楼楚馆中恣情游宴。后曾西游成都、京兆,遍历荆湖、吴越。景祐元年(1034)登进士第,历任睦州团练推官、馀杭令、定海晓峰盐场监官、泗州判官、太常博士,终官屯田员外郎,世称「柳屯田」。为人放荡不羁,终身潦倒。晚年流落不偶,卒于润州(今江苏镇江)。身后很凄凉,由歌女们聚资营葬。《宋史》无传,事迹散见笔记、方志。善为诗文,「皆不传于世,独以乐章脍灸人口」(《清波杂志》卷八)。所著《乐章集》凡一百五十馀曲。其词自成一派,世称「屯田蹊径」、「柳氏家法」。《避暑录话》卷三记西夏归朝官语:「凡有井水饮处,即能歌柳词」可见柳词影响之大。其词对后世词家及金元戏曲、明清小说有重大影响。词集名《乐章词》,主要内容描写歌妓舞女的生活和思想,抒发自己的不平和牢骚以及羁旅行役之苦、离别怀人之情。都市的风物之美、社会的富庶在词中也得到突出的表现。如描写杭州风光的《望海潮》,相传金主完颜亮读到「重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,十里荷花。」之句,「遂起投鞭渡江之志。」在为歌女们写作的词篇中,表现了对她们的同情,唱出了她们的心声。在这类词中,也有一些庸俗的内容和颓废的情调。艺术成就最高的是羁旅行役之作。《雨霖铃》、《八声甘州》是这方面的代表作,融情入景,有点有染,感人至深。同时,赋予身世之叹和浓重的伤感情调,为人们千古传诵。柳永是北宋第一个专力写词的作家,在词的发展史上有着突出的贡献。首先,他始衍慢词。运用铺叙、渲染等手法,扩大了词的容量。其次,以俚语、俗语入词,呈现口语化的特色。同时,在艺术上运用传统的情景交融、点染等手法,又善于化用前人诗句入词,使词作韵味隽永、深婉含蓄。由于在题材和艺术上都有创新,所以流传很广。甚至连西夏也「凡有井水饮处,即能歌柳词」。有《乐章集》传世,存词210多首,按宫调编次,共16个宫调150个词调,这说明柳永的作品不仅是词集而且是可以入乐演唱的唱本,故名《乐章集》。
写景 宋词精选 羁旅 思亲

本文提供夜半乐·冻云黯淡天气原文,夜半乐·冻云黯淡天气翻译,夜半乐·冻云黯淡天气赏析,夜半乐·冻云黯淡天气拼音版,柳永简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/5322.html