破阵乐·露花倒影拼音版

作者:柳永 朝代:清朝
破阵乐·露花倒影原文
露花倒影,烟芜蘸碧,灵沼波暖。金柳摇风树树,系彩舫龙舟遥岸。千步虹桥,参差雁齿,直趋水殿。绕金堤、曼衍鱼龙戏,簇娇春罗绮,喧天丝管。霁色荣光,望中似睹,蓬莱清浅。
时见。凤辇宸游,鸾觞禊饮,临翠水、开镐宴。两两轻舠飞画楫,竞夺锦标霞烂。罄欢娱,歌鱼藻,徘徊宛转。别有盈盈游女,各委明珠,争收翠羽,相将归远。渐觉云海沈沈,洞天日晚。
破阵乐·露花倒影拼音版
lù huā dǎo yǐng ,yān wú zhàn bì ,líng zhǎo bō nuǎn 。jīn liǔ yáo fēng shù shù ,xì cǎi fǎng lóng zhōu yáo àn 。qiān bù hóng qiáo ,cān chà yàn chǐ ,zhí qū shuǐ diàn 。rào jīn dī 、màn yǎn yú lóng xì ,cù jiāo chūn luó qǐ ,xuān tiān sī guǎn 。jì sè róng guāng ,wàng zhōng sì dǔ ,péng lái qīng qiǎn 。
shí jiàn 。fèng niǎn chén yóu ,luán shāng xì yǐn ,lín cuì shuǐ 、kāi gǎo yàn 。liǎng liǎng qīng dāo fēi huà jí ,jìng duó jǐn biāo xiá làn 。qìng huān yú ,gē yú zǎo ,pái huái wǎn zhuǎn 。bié yǒu yíng yíng yóu nǚ ,gè wěi míng zhū ,zhēng shōu cuì yǔ ,xiàng jiāng guī yuǎn 。jiàn jiào yún hǎi shěn shěn ,dòng tiān rì wǎn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

柳永的诗词大全 柳永的代表作 写过的诗词

《西施(三之一·仙吕调)》 《驻马听(凤枕鸾帷)》 《慢卷绸(双调)》 《倾杯(鹜落霜洲)》 《二郎神(炎光谢)》 《忆帝京·薄衾小枕凉天气》 《安公子(远岸收残雨)》 《卜算子(歇指调)》 《浪淘沙令(歇指调)》 《尾犯·夜雨滴空阶》 《雪梅香·景萧索》 《送征衣·过韶阳》 《少年游(十之十·林钟商)》 《满江红(四之二·仙吕调)》 《鹤冲天·黄金榜上》 《少年游·长安古道马迟迟》 《尉迟杯(宠佳丽)》 《定风波(伫立长堤)》 《雪梅香·景萧索》 《满江红(暮雨初收)》 《倾杯·鹜落霜洲》 《留客住(林钟商)》 《阳台路(林钟商)》 《金蕉叶(厌厌夜饮平阳第)》 《小镇西(仙吕调)》 《玉楼春(五之二·大石调)》 《婆罗门令(双调)》 《洞仙歌(中吕调)》 《望海潮·东南形胜》 《两同心(二之一·大石调)》 《古倾杯(林钟商)》 《瑞鹧鸪(二之二·南吕调)》 《思归乐(林钟商)》 《雨霖铃·寒蝉凄切》 《望汉月(平调)》 《临江仙(仙吕调)》 《送征衣·过韶阳》 《采莲令·月华收》 《归朝欢(双调)》 《甘州令(仙吕调)》 《尾犯(林钟商)》 《玉楼春(凤楼郁郁呈嘉瑞)》 《抛球乐(林钟商)》 《玉楼春(五之五·大石调)》 《看花回(二之一·大石调)》 《木兰花令(仙吕调)》 《女冠子(夏景)》 《破阵乐·露花倒影》 《斗百花(满搦宫腰纤细)》 《尾犯(夜雨滴空阶)》 《临江仙引·渡口》 《玉楼春(阆风歧路连银阙)》 《少年游(十之五·林钟商)》 《早梅芳》 《金蕉叶(大石调)》 《受恩深(大石调)》 《洞仙歌》 《击梧桐(中吕调)》 《内家娇(林钟商)》 《清平乐(越调)》 《巫山一段云(五之四·双调)》 《过涧歇近(中吕调)》 《浪淘沙慢·梦觉透窗风一线》 《尉迟杯(双调)》 《柳初新(大石调)》 《破阵乐·露花倒影》 《瑞鹧鸪(二之二)》 《轮台子(中吕调)》 《甘草子(秋暮,乱洒衰荷)》 《鹤冲天·黄金榜上》 《凤衔杯(二之一·大石调)》 《满江红(四之三·仙吕调)》 《法曲第二(小石调)》 《宣清(林钟商)》 《集贤宾(小楼深巷狂游遍)》 《锦堂春(林钟商)》 《望远行(仙吕调)》 《西施(三之二·仙吕调)》 《八声甘州·对潇潇暮雨洒江天》 《祭天神(中吕调)》 《征部乐(雅欢幽会)》 《鹊桥仙(歇指调)》 《慢卷袖(闲窗烛暗)》 《诉衷情近(雨晴气爽)》 《夜半乐(中吕调)》 《木兰花慢·拆桐花烂熳》 《迷神引(一叶扁舟轻帆卷)》 《戚氏(中吕调)》 《玉蝴蝶·望处雨收云断》 《木兰花慢·拆桐花烂漫》 《红窗听(仙吕调)》 《佳人醉(双调)》 《双声子·晚天萧索》 《玉楼春(昭华夜醮连清曙)》 《少年游·参差烟树灞陵桥》 《驻马听(林钟商)》 《望远行(中吕调)》 《西施(三之三·仙吕调)》 《梁州令(中吕宫)》 《归去来(中吕调)》

破阵乐·露花倒影赏析

  词的开头,以三个四字句“露花倒影,烟芜蘸碧,灵沼波暖”,真切地描写了金明池的优美景色——含露的鲜花池中显出清晰的倒影,烟霭笼罩的草地一直延伸到碧绿的池边,池水暖洋洋的。由“露花”、“烟芜”和“波暖”可知是春日温煦的早晨,而“倒影”、“蘸碧”和“灵沼”则点出了池水的清澈明净和广阔,这三句不仅写景如画,而且使人感到有一股春晨的清新气息扑面而来,充满着美感和活力,为全词奠定了明丽热烈的基调。“山抹微云秦学士,露花倒影柳屯田”,这是苏轼的赞语(叶梦得《避暑录话》),可见此词的开头何等地脍炙人口。

  “金柳摇风树树,系彩舫龙舟遥岸”,继续写池了景象——岸边垂柳飘拂的树上系有许多争奇斗丽的彩舟龙船,煞是好看。接着写金明池上的仙桥:“千步虹桥,参差雁齿,直趋水殿。”《东京梦华录》载:“仙桥,南北约数百步,桥面三虹,朱溱阑楯,下排雁柱,中央隆起,谓之骆驼虹,若飞虹之状。桥尽处,五殿正池之中心。”词句所云,亦几乎写实,而又有文采,把仙桥凌波而起,雄跨池上,直通水殿的气势写活了。“绕金堤”四句,着重描写金明池上游乐场面。“曼衍鱼龙戏”,叙写上演的百戏花样繁多,变化莫测:“簇娇春罗绮,喧天丝管”,突出乐部歌舞妓人罗绮成群,弹奏起急管繁弦、声腾云霄。这几句渲染金明池上花光满路,乐声喧空的繁华热闹景象,虽为实写,却也写得绘声绘影,历历目。上片结语说:“霁色荣光,望中似睹,蓬莱清浅。”是此前现实描写的升华葛洪《神仙传》记麻姑语云:“向到蓬莱,水又浅于往者,会时略半也。”词语本此。词人运用丰富想象而进入仙境,但见景色晴明,云气泛彩,好似海中的蓬莱仙山。

  下片以“时见”二字突兀而起。“凤辇宸游”四句描写皇帝临幸金明池并赐宴群臣的景况。接着铺叙君臣观看龙舟竞渡夺标。词中“两两轻舠飞画楫,竞夺锦标霞烂”两句,生动地再现了龙舟双桨飞举,奋力夺标的情形。这里笔法自然鲜活,词意显露,给人的印象十分深刻。“罄欢娱”三句,极写宴会上群臣咏唱赞美天子的诗歌的盛况,带有一定的颂圣味道。

  “别有盈盈游女,各委明珠,争收翠羽,相将归远”四句,由写皇帝临幸而转入叙士庶游赏情景。其中“各委”二句,化用曹植洛神赋》之典,言游女各自争着以明珠为信物遗赠所欢,以翠鸟的羽毛作为自己的修饰,形容其游春情态十分传神。“相将归远”,相偕兴尽而散。这一层描叙,使词的意味更加浓郁,使词的铺陈更见深厚。“渐觉云海沈沈,洞天日晚。”以想象中的仙境结束下片:傍晚白云弥漫空际,广阔深邃,池上巍峨精巧的殿台楼阁渐渐笼罩一片昏暗的暮色之中,仿佛如同神仙所居的洞府,从而把汴京金明池上繁华景色的赞颂推到了顶点。

  此词为篇幅达一百三十余字的慢词长调,作者十分注意篇章的组织安排,层次分明,结构严密。上片泛写池上景象,先叙金明池的水色风光,后写游乐的热闹景况。下片重点描绘赐宴和争标的场面,先写皇帝临幸情景,后叙士庶游赏情况。全词条理井然,眉目清晰。“金柳摇风树树,系彩舫龙舟遥岸”两句,不只写出了池边垂柳飘拂,彩舟争艳的美景,也为后面写“曼衍鱼龙戏”和“竞夺锦标霞烂”等作了伏笔。下片以仙境作结,和上片结尾写蓬莱神仙世界遥相呼应。

  全词由晨景始,以晚景终,叙写了池上一天的游况,其间写景、叙事抒情融于一炉,前后连贯,首尾照应,充分体现了柳词“层层铺叙,情景兼融,一笔到底,始终不懈”(夏敬观《手评乐章集》)和“音律谐婉,语意妥帖,承平气象,形容曲尽”(《直斋书录解题》)的特点。

柳永简介

柳永(987?─1055后)原名三变,字景庄,后改名永,字耆卿。排行第七,人称「柳」,祖籍河东(今山西永济),徙居崇安(今福建)。祖父柳崇,以儒学名,父柳宜,曾仕南唐,为监察御史,入宋后授沂州费县令,官终工部侍郎。永少时流连于汴京,在秦楼楚馆中恣情游宴。后曾西游成都、京兆,遍历荆湖、吴越。景祐元年(1034)登进士第,历任睦州团练推官、馀杭令、定海晓峰盐场监官、泗州判官、太常博士,终官屯田员外郎,世称「柳屯田」。为人放荡不羁,终身潦倒。晚年流落不偶,卒于润州(今江苏镇江)。身后很凄凉,由歌女们聚资营葬。《宋史》无传,事迹散见笔记、方志。善为诗文,「皆不传于世,独以乐章脍灸人口」(《清波杂志》卷八)。所著《乐章集》凡一百五十馀曲。其词自成一派,世称「屯田蹊径」、「柳氏家法」。《避暑录话》卷三记西夏归朝官语:「凡有井水饮处,即能歌柳词」可见柳词影响之大。其词对后世词家及金元戏曲、明清小说有重大影响。词集名《乐章词》,主要内容描写歌妓舞女的生活和思想,抒发自己的不平和牢骚以及羁旅行役之苦、离别怀人之情。都市的风物之美、社会的富庶在词中也得到突出的表现。如描写杭州风光的《望海潮》,相传金主完颜亮读到「重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,十里荷花。」之句,「遂起投鞭渡江之志。」在为歌女们写作的词篇中,表现了对她们的同情,唱出了她们的心声。在这类词中,也有一些庸俗的内容和颓废的情调。艺术成就最高的是羁旅行役之作。《雨霖铃》、《八声甘州》是这方面的代表作,融情入景,有点有染,感人至深。同时,赋予身世之叹和浓重的伤感情调,为人们千古传诵。柳永是北宋第一个专力写词的作家,在词的发展史上有着突出的贡献。首先,他始衍慢词。运用铺叙、渲染等手法,扩大了词的容量。其次,以俚语、俗语入词,呈现口语化的特色。同时,在艺术上运用传统的情景交融、点染等手法,又善于化用前人诗句入词,使词作韵味隽永、深婉含蓄。由于在题材和艺术上都有创新,所以流传很广。甚至连西夏也「凡有井水饮处,即能歌柳词」。有《乐章集》传世,存词210多首,按宫调编次,共16个宫调150个词调,这说明柳永的作品不仅是词集而且是可以入乐演唱的唱本,故名《乐章集》。
游春 写花 写景

本文提供破阵乐·露花倒影原文,破阵乐·露花倒影翻译,破阵乐·露花倒影赏析,破阵乐·露花倒影拼音版,柳永简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/6268.html